Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner er en lov, der er vedtaget i folketinget. Alle daginstitutioner og dagplejere skal beskrive egne pædagogiske læreplaner. Denne proces har vi været igennem i foråret 2005. Diskussionerne har været spændende. Vi har haft mange gode og udviklende pædagogiske snakke inden vi nåede frem til det foreløbige resultat. Vi kan alle stå inde for disse linier. Alle i personalegruppen har været inde over diskussionerne. Samtidig vil vi pointere, at læring er læring og ikke undervisning. Eksempelvis ser vi den frie spontane leg som læring, og vi ser relationer mellem mennesker som læring. Læring har altid foregået i daginstitutionen, men nu skal vi også formulere det skriftligt. Det skal dokumenteres og synliggøres for forældre og politikere. Personalet arbejder og diskuterer fortsat omkring de pædagogiske lærerplaner. Det er vigtig for os at dygtiggøre os og fortsat tilegne os ny viden.

Men som Erik Sigsgård har udtalt i debatten i medier og foredrag, så skal læring være nydelsesfuld. Det støtter vi. Læring skal foregå frivilligt og ikke under tvang.

Samtidig skal det nævnes, at vi ser barnet, som det individ det er, og ikke blot som en del af en gruppe. Barnet skal ses i eget perspektiv, sagt på en anden måde, vi ser barnet i barneperspektiv. Det handler bl.a. om at kunne sætte sig i barnets situation kende dets baggrund give tid til at være nærværende – at forstå det enkelte barn og kunne handle ud fra dette.

Hvad forstår vi ved læring i Riiset for det 0 til 6-årige barn

Barnets læring er en løbende proces, som hele tiden foregår.

Læring er en bevidst og en ubevidst proces, der foregår i et samspil med det omkringliggende miljø. Det være sig i samværet mellem mennesker, og i de fysiske rums indretning og udfoldelsesmuligheder.

Læring er en dannelsesproces, hvor barnet lærer sociale kompetencer, at begå sig blandt andre, at lytte, se, forstå, udtrykke egne følelser og behov og anerkende hinanden. Læring er en indsamling af erfaringer, der benyttes resten af livet. Læring er bl.a. det der sker i relationer mellem barn/voksen og barn/barn. Læring er læring til at begå sig i livet.

Det er det pædagogiske personales opgave at støtte denne proces, og det gør vi ved at være gode rollemodeller, skabe de fysiske rammer, der udfordrer barnets lege og motoriske udfoldelser og skabe rum for sociale relationer.

Pædagogiske læreplaner – de 6 temaer

Krop og bevægelse

Mål
Vi vil give barnet et kendskab til egen krop – dens muligheder og begrænsninger, for at kunne udvikle sig til et helt menneske med selvværd, selvtillid og selvbevidsthed samt lære dem respekt for hinandens forskelligheder.

Handleplan
I dagligdagen lægger vi vægt på at børnene er fysisk selvhjulpne. Vi taler med børnene om hvem vi er, hvordan vi ser ud, og hvor vi kommer fra. Vi har spejle, hvor børnene kan se sig selv og hinanden.

Mål
Vi vil give børnene en oplevelse af glæde og velvære ved fysisk aktivitet.

Handleplan
Vi vil planlægge fysiske aktiviteter såsom rytmik, skovture, udendørslege med mere som er aldersvarende. Vi vil skabe rum for, at børnene kan udfolde sig fysisk i ikke planlagte aktiviteter i form af madrasser, ribber, stiger til krybber og pusleborde mm.

Kulturelle udtryksformer

Mål
Vi vil formidle traditioner, værdier og normer fra den danske kultur samt åbne til mangfoldigheden i de forskellige kulturer, vi er iblandt i vores dagligdag i institutionen og samfundet som helhed.

Handleplan
Vi vil formidle gamle og nye sange og sanglege som en del af vores hverdag. Vi vil læse og kigge i bøger, vi vil besøge det lokale bibliotek og benytte film og bøger fra alverdens lande, omkring forskellige emner. Vores mad i institutionen afspejles i et mindre omfang af de mange kulturer vores land er sammensat af. Vi vil samtidig holde fast i de mange traditioner Riiset har, som følge af de mange år, vi har eksisteret.

Sociale kompetencer

Mål
At give børnene tryghed, tillid og selvværd i deres hverdag i forhold til voksne og andre børn.
At anerkende og respektere dem som de personer, de er.
At lære dem at respektere andre børn og voksne.
At støtte dem i nye venskaber.
At lære dem at indgå i det sociale fællesskab.

Handleplan
Trygheden og tilliden etableres allerede i starten ved en fast omsorgsperson.
Vi skal lære at aflæse og forstå det enkelte barns reaktionsmønster og adfærd, og vise at vi forstår de følelser, de giver udtryk for.

Vi skal give dem plads til at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig med at de også 13 lærer at forstå, at andre også har behov.
F.eks. lære dem at vente til det bliver deres tur, hjælpe hinanden, lytte til hinanden, deles om tingene og bede om hjælp.

Natur og naturfænomener

Mål
At børn skal lære naturen at kende og finde glæde ved den, således at den bliver en naturlig del af deres liv.

Handleplan
At være ude, se og røre ved insekter, planter og dyr. At finde ud af hvad f.eks. en regnorm er, ved at holde den i hånden. Mærke sol og regn og blæst og sne. Lægge grunden til en respekt for både vores natur og vores miljø.

Personlige kompetencer

Mål
At børnene føler sig trygge, føler sig set, hørt og forstået.
At gøre børnene selvhjulpne.
At børnene udvikler selvværd, selvtillid og selvfølelse og samtidig en forståelse og empati for andre menneskers egenskaber og særkender.

Handleplan
Vi ser på: Hvem er jeg? Hvad hedder jeg? Børnene lærer gennem leg, rytmik, sanglege mm. at kende egen krop, dens muligheder og begrænsninger. Vi skaber rum for rollelege og parallellege, og giver børnene glade oplevelser gennem den strukturerede leg. Børnene lærer i samlinger og til rytmik at turde stå frem som den de er. ”Jeg tør godt at vise noget, jeg tør godt at sige noget, jeg ved jeg kan.”

Sprog

Mål
Vi vil understøtte børns lyst og udfordre deres nysgerrighed til at udvikle deres sprog.

Handleplan
De børn der endnu ikke udtrykker sig verbalt, skal støttes i at få et aktivt sprog og udfordres til at udvikle dette.
De børn der allerede har et sprog, skal udfordres til at få et mere nuanceret sprog.
De skal lære at kunne bruge sproget aktivt i forskellige sociale situationer. Bl.a. indbydelse til leg/samvær, konfliktløsning og til at give udtryk for følelser og behov.
Vi skal sætte ord på vores handlinger i samværet med børnene.
Som redskab bruger vi højtlæsning, pegebøger, sange, spil og vi kan også deltage aktivt i forskellige lege, hvor vi sætter ord på det, vi gør.
Desuden har vi sprogposer som især bruges til de to-sprogede børn og børn der har brug for en mere intensiv opmærksomhed. Her arbejdes der i en lille gruppe med en voksen og et par børn.

temaer_paedagogiske_laereplaner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>